Logo der Universität Wien

Angelika Wiesinger
Ort: 1090 Wien
Straße: Boltzmanngasse 5
Zimmernummer: 3139
T: +43-1-4277-73409
Sicherheitsvertrauensperson


Sicherheitsvertrauensperson


Ersthelferin
Ort: 1090 Wien
Straße: Währinger Straße 29
Zimmernummer: 6.34
T: +43-1-4277-78402
Sicherheitsvertrauensperson
Ort: 1090 Wien
Straße: Währinger Straße 29
Zimmernummer: 6.34
T: +43-1-4277-78402
Sicherheitsvertrauensperson

T: +43-1-4277-73409

Ort: 1090 Wien
Straße: Boltzmanngasse 5
Zimmernummer: 3139
T: +43-1-4277-73409
Sicherheitsvertrauensperson


Sicherheitsvertrauensperson


Ersthelferin
Ort: 1090 Wien
Straße: Währinger Straße 29
Zimmernummer: 6.34
T: +43-1-4277-78402
Sicherheitsvertrauensperson
Ort: 1090 Wien
Straße: Währinger Straße 29
Zimmernummer: 6.34
T: +43-1-4277-78402
Sicherheitsvertrauensperson


Research Group Physics of Nanostructured Materials
Faculty of Physics

University of Vienna
Boltzmanngasse 5
A-1090 Vienna
T: +43-1-4277-72802
F: +43-1-4277-872802
E-Mail
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0