Logo der Universität Wien

D.Sc Kimmo Mustonen, D.Sc.

Ort: 1090 Wien
Straße: Boltzmanngasse 5
Zimmernummer: 3209
T: +43-1-4277-728 58

Research Group Physics of Nanostructured Materials
Faculty of Physics

University of Vienna
Boltzmanngasse 5
A-1090 Vienna
T: +43-1-4277-72802
F: +43-1-4277-872802
E-Mail
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0